www.ruzenky.cz www.ruzenky.cz www.ruzenky.cz
levandule

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODNÍNKY PLATNÉ PRO E-SHOP VONNÉ OLEJÍČKY www.levandulovavune.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.levandulovavune.cz zaměřeného na výrobu a prodej výrobků z levandule. Tyto obchodní podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ - správci internetového obchodu www.levandulovavune.cz zaměřeného na výrobu a prodej výrobků z levandule jsou současně i provozovatelé a prodávající.

EET EVIDENCE TRŽEB - prodávající z internetového obchodu www.levandulovavune.cz zaměřeného na výrobu a prodej výrobků z levandule nepodléhají elektronické evidenci tržeb, jelikož splňují pravidlo s poměrem procentuální výroby a řemesla, takže nevydávají evidované účtenky. Pro intrnetový obchod www.levandulovavune.cz zaměřený na výrobu a prodej výrobků z levandule platí až 3. a 4. společné fáze evidence tržeb od 1. května 2020 kategorie řemeslo a výrobní činnosti. Vznik evidenční povinnosti u tržeb plynoucích z činností zařazených do 3. a 4. fáze evidence tržeb, která je v návaznosti na účinnost novely zákona o evidenci tržeb stanoven na 1. května 2020. Kvůli koronavirové infekci se všek povinný termín pro 3. a 4. fázi evidence tržeb odsunul. Přesné datum bude upřesněno a od tohoto data tak podléhá internetový obchod www.levandulovavune.cz zaměřený na výrobu a prodej výrobků z levandule evidenční povinnosti evidování tržby a bude vydávat evidované účtenky.

OSOBNÍ ÚDAJE NA PROVOZOVATELE - provozovatelé a prodávající z internetového obchodu www.levandulovavune.cz zaměřeného na výrobu a prodej výrobků z levandule jsou Pavel Obrdlík IČO: 75691370 a Jana Nečasová IČO: 72426187 sídlem Sucheniova 276/16 Třebíč 67401 neplátci DPH. Internetový obchod je prodávajícími provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.levandulovavune.cz. Zodpovědný vedoucí internetového obchodu www.levandulovavune.cz zaměřeného na výrobu a prodej výrobků z levandule se po vzájemné domluvě mezi provozovateli ustanovil Pavel Obrdlík. Provozovelelé internetového obchodu www.levandulovavune.cz zaměřeného na výrobu a prodej výrobků z levandule se budou níže uvádět jako jeden prodávající.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ - tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.levandulovavune.cz zaměřeného na výrobu a prodej výrobků z levandule a upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost. Obchodní podmínky jsou připojeny k nabídce zboží na internetových stránkách www.levandulovavune.cz zaměřeného na výrobu a prodej výrobků z levandule viditelně a přístupně pro všechny kupující. Ustanovení odlišná od obchodních podmínek je možné sjednat po domluvě prodávajícího i kupujícího v kupní smlouvě. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změnou a aktualizací obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

CENA ZBOŽÍ - internetová stránka obchodu www.levandulovavune.cz zaměřeného na výrobu a prodej výrobků z levandule obsahje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uváděny jako konečná cena bez souvisejících poplatků, prodávající není plátce DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetové stránce obchodu www.levandulovavune.cz zaměřeného na výrobu a prodej výrobků z levandule a to až do aktualizace webové stránky nebo změny cen ze strany prodávajícího. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

OBJEDNÁVKA - pro objednání zboží musí kupující zaslat A) výběr položek z eshopu zveřejněného na internetových stránkách www.levandulovavune.cz s vyplněným formulář s doručovacími údaji nebo B) emailem tedy elektronickou poštou s objednávkou a uvedením nezbytných údajů potřebných k expedici zkboží. Jiný než uvedené dva způsoby objednání zvoží není možný. Prodávající z internetového obchodu www.levandulovavune.cz zaměřeného na výrobu a prodej výrobků z levandule je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně nebo telefonicky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky to je akceptací, jež je prodávající zasláno kupujícímu elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

PLATEBNÍ PODMÍNKY - cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: A) v hotovosti při osobním převzetí B) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce C) bezhotovostně předem převodem na účet prodávajícího, číslo účtu prodávející zašle při potvrzování objednávky. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží a náklady na dopravu a balné společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Internetový obchod www.levandulovavune.cz zaměřeného na výrobu a prodej výrobků z levandule neumožňuje dodání zboží na fakturu s následnou splatností.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY - platby v internetovém obchodu www.levandulovavune.cz zaměřeného na výrobu a prodej výrobků z levandule za objednané zboží předem na účet prodávajích nepodléhají elektronické evidenci tržeb. Evidenci tržeb dle zákonu o elektronických tržbách nepodléhají tržby uskutečněné transakcí provedenou převodem z účtu na účet, složením hotovosti na účet v bance nebo inkasem.

DORUČENÍ ZBOŽÍ - internetový obchod www.levandulovavune.cz zaměřený na výrobu a prodej výrobků z levandule nehradí částku za přepravu zboží zákazníkovi ze svých nákladů a pro zákazníka tudíž doprava není zdarma a k ceně objednaného zboží si internetový obchod www.levandulovavune.cz zaměřený na výrobu a prodej výrobků z levandule účtuje i částku za doručení zboží. Společně s kupní cenou je tedy kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním to je balením a přeoravou zboží ve smluvené výši. Internetový obchod www.levandulovavune.cz zaměřený na výrobu a prodej výrobků z levandule obsahuje na svých webových stránkách informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tato částka může být proměnná a je závislá na aktuální dobírkové ceně nebo ceně spojené s přepravou zboží určené od dopravních společností. Internetový obchod www.levandulovavune.cz zaměřený na výrobu a prodej výrobků z levandule nemá uzavřenou smlouvu mezi doručovací společností, proto nemůže uvést stálou cenu za doručení zboží v internetovém obchodu www.levandulovavune.cz zaměřeného na výrobu a prodej výrobků z levandule. Na internotových stránkách www.levandulovavune.cz je uvedena přibližná cena za poštovné a balné a může se měnit i v závislosti na velikosti doručované zásilky. Zákazník o této částce bude vždy předem informavaný. Prodávající se zavazuje uhradit poštovné i balné v případě, že si kupující objedná zboží z eshopu v hodnotě nad 2000 Kč. Toto platí pouze pro koncové zákazníky s maloobchodními odběry, neplatí pro velkoobchodní zákazníky. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud se vzájemně kupující a prodávající nedohodnou na jiné lhůtě k dodání. Prodávající odesílá objednané zboží 2x do týdne a to úterý a čtvrtek po potvrzení objednávky. Prodávající podle kupní smlouvy je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem a to než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží popřípadě uhradit náklady spojené s jiným způsobem doručení. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušuje svou povinnost a prodávající může požadovat uhrazení nákladů z marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží pečlivě překontroloval při přebírání od přepravce. Při převzetí zobží od přepravce je také kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a musí o této skutečnosti informovat prodejce.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘÍPADNÁ REKLAMACE - kupující bere na vědomí, že koupí vonného zboží a výrobků z internetového obchodu www.levandulovavune.cz zaměřeného na výrobu a prodej výrobků z levandule, kvůli charakteru a povaze prodávaného zboží nelze odstoupit od kupní smlouvy po převzetí zboží. Toto pravidlo se vztahuje na všechny vonné výrobky a vonné dekorace. Dle ustanovení § 1837 odstavce a) a g) občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a při poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Charakter prodávaného zboží se rozumí to, že vůně a olejíčky jsou uzavřeny pojistkou uzávěru a tím se dle ustanovení § 1837 odstavce g) občanského zákoníku poruší uzavřený obal a ochranný prvek. Internetový obchod www.levandulovavune.cz zaměřený na výrobu a prodej výrobků z levandule prodává výhradně vůně, proto není uznatelný důvod reklamace a odstoupení od kupní smlovy po převzetí zboží ze strany kupujícího, že právě kupujícímu vůně nevyhovuje. Na další výrobky bez vůně, to jsou dekorace pouze s levandulovou grafikou a vzorem, se standartně vztahuje doba odstoupení od kupní smouvy 14 dnů od dne doručení. V tomto termínu musí prodávající zboží od kupujícího mít doručené nazpět. Pokud v termínu 14 dnů, prodávající neobdrží zboží, tak odstoupení od kupní smlouvy nebo případná reklamace není platná. Uznanou částku za vrácené zboží zašle internetový obchod www.levandulovavune.cz zaměřený na výrobu a prodej výrobků z levandule bezhotovostně do 14-ti dnů od obdržení vráceného zboží. Od této částky bude odečtené poštovné a balné v případě, že poštovné i balné si hradil kupující.

PREZENTACE VÝROBKŮ - internetový obchod www.levandulovavune.cz zaměřený na výrobu a prodej výrobků z levandule prezentuje své výrobky a zboží v sekci e-shop na internetových stránkách www.levandulovavune.cz. Tyto výrobky jsou vyfotografované ve skutečné velikosti a skutečném vzhledu. V grafických editorech je upravena pouze velikost výrobku, tak aby výrobkem byla vždy zaplněna celá fotografie na které se výrobek prezentuje. Proto tyto prezentované fotografie nevipovídají o skutečné velikosti výrobků a tudíž není záminka k odstoupení od kupní smlouvy a reklamaci důvod ten, že velikost na fotografii neodpovídá velikosti skutečného výrobku. U každého výrobku v sekci e-shop je odkaz na přesný popis včetně rozměrů všech prezentovaných výrobků, který je kupujícím k dispozici.

VADY A II. JAKOST - internetový obchod www.levandulovavune.cz může prodávat i zboží a výrobky II. jakosti nebo s vadou. Kupující o této skutečnosti je vždy informován a zboží je nabídnuto s nižší cenou. V tomto případě se vady a snížená jakost nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, a není tato skutečnost důvodem k odstoupení kupní smlouvy nebo k reklamaci po převzetí zboží.

VELKOOBCHODNÍ ODBĚRY - internetový obchod www.levandulovavune.cz zaměřený na výrobu a prodej výrobků z levandule může nabízet a prodávat uvedené zboží v eshopu i velkoobchodním odběratelům, kteří mají toto zboží určené k dalším prodejům. Na tyto odběry se vztahují jiná ujednání mezi kupujícím a prodávajícím, které si obě strany předem smluvně nebo písemně dohodnou.

ŘEŠENÍ SPORŮ - vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou na webových stránkách www.coi.cz. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezené rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

 

 

NAŠE DALŠÍ PROJEKTY
JAK NAKUPOVAT
VELKOOBCHOD
MAPA STRÁNEK
REFERENCE
ČASTÉ DOTAZY
FACEBOOK
NEWSLETTER
VÝROBA
PRODEJ
DOPRAVA
SLEVA
AUTORSKÝ ZÁKON
GDPR / OCHRANA ÚDAJŮ
EET / EVIDENCE TRŽBY
OBCHODNÍ PODNÍNKY
   

Dnes je: čtvrtek 18. srpna 2022 00:38:16 hodin.

Copyright © 2020 • Všechna práva vyhrazena • webdesignér studio PaJa

www.levandulovavune.cz